دنیای ...

مریض بودمُ بیحالُ خواب... تمام روز... بیدار که شدم با همون حال خراب گوشیمو برداشتم به پری یه چیزی بگم، پیامو فرستادم، اومد جوابمو بده گوشیشو از دستش زدن!با کلی اطلاعات و عکس توش... اون گوشی مهم بود برام... اون گوشی مهم بود براش... میشه سرمو اونقدر بکوبم به دیوار که بمیرم؟

/ 0 نظر / 12 بازدید